Site Loader
Deze e-news bevat belangrijke informatie over de volgende fasen van de EPB-certificering en het centraal examen.

 

Leefmilieu Brussel / maart 2019
Dag allemaal,
BELANGRIJK – Deze e-news bevat belangrijke informatie over de volgende fasen van de EPB-certificering en het centraal examen. We raden u dan ook aan om deze hele e-news aandachtig te lezen. Bedankt!
Na overleg met de sector op 28/06/2018 werd belangrijk werk verricht om de relevante verzoeken en suggesties die onder meer tijdens de werkgroepen werden verzameld, te implementeren. We zijn vandaag in staat om u concreet te informeren over de beschikbaarheid van de nieuwe versies van de tools en van de planningen en modaliteiten van de organisatie over de voortzetting van het centraal examen.
BIJWERKING VAN DE TOOLS
Om de kwaliteit van de EPB-certificaten in het gewest te verbeteren blijft Leefmilieu Brussel werken aan de tools die deze organisatie ter beschikking van de certificateurs stelt. In deze context hebben we in september 2018 werkgroepen opgericht die bestaan uit certificateurs, opleidingscentra, lesgevers en het extern orgaan voor kwaliteitscontrole. De verbeteringen die we hebben aangebracht aan de tools, zijn het resultaat van deze samenwerking.
De nieuwe versie 2.3 van het protocol wordt begin mei 2019 tot uw beschikking gesteld op de website en wordt van kracht vanaf 3 juni 2019, tegelijk met de nieuwe versies van EPB Desk en Certibru-Res. We zullen de geactualiseerde tools aan u voorstellen tijdens een sessie die respectievelijk plaats heeft op maandag 6 mei in het Frans en op donderdag 9 mei in het Nederlands.
PRESENTATIE VAN DE GEACTUALISEERDE TOOLS
Wie mag aan deze sessie deelnemen?
Alle erkende certificateurs en al wie de basisopleiding heeft gevolgd.
We dringen erop aan dat u aan deze dag zou deelnemen om kennis te nemen welke verbeteringen we hebben aangebracht aan de tools die we tot uw beschikking stellen. U zult er ook alle vragen kunnen stellen met betrekking tot deze wijzigingen.
N.B. : Als u een erkenning hebt en de bijscholingsopleiding hebt gevolgd tussen maart en september 2017, moet u kennis nemen, voor zover u dat nog niet hebt gedaan, van de verbeteringen die zijn aangebracht tussen versie 2.1 en versie 2.2 van het protocol. Deze verbeteringen werden voorgesteld op de informatievergadering van 24 november 2017 en bevinden zich in dit document.

Programma

De volgende punten komen aan bod: de lijst van de belangrijkste verbeteringen van het protocol, de EPB Desk, de software Certibru-Res, de infofiches en de fouten die vaak worden gemaakt. Bent u van mening dat bepaalde punten zeker aan bod moeten komen tijdens deze bijeenkomst, dan moet u niet aarzelen ons te laten weten wat u nodig heeft via certibru-res@leefmilieu.brussels; we zullen het programma dan aanpassen.
De sessie begint om 9.00 uur en we verwachten dat deze rond 17.00 uur zal eindigen. Het zal in het Auditorium plaats vinden.
’s Middags krijgt u een maaltijd aangeboden
Hoe ?
Schrijf in via onderstaande links:
De inschrijving sluit op woensdag 10 april om middernacht af. Als u zich wilt inschrijven voor een van deze sessies, maar dat geen enkele datum voor u past, dan kunt u ons dat laten weten via het inschrijvingsformulier.
CENTRAAL EXAMEN
Ter herinnering, om uw erkenning ook na 15 oktober 2019 te behouden, moet u een bijscholingsopleiding hebben gevolgd en moet u met succes het centraal examen hebben afgelegd.
In juni en oktober 2019 komen er twee nieuwe sessies van het centraal examen. 9 sessies vinden plaats van 22 tot 27 juni 2019 en 6 sessies zullen plaatsvinden van 3 tot 5 oktober 2019. De inschrijvingen worden geopend in de loop van de maand april. U zal ook aanvullende informatie krijgen in een volgende e-news.
Inhoud en modaliteiten van het centraal examen
De versie van het protocol waarop het centraal examen gebaseerd zal zijn, is de versie die van kracht is op de datum van het examen, i.e. de versie 2.3 die wordt voorgesteld tijdens de sessies ter presentatie van de tools in mei 2019.
Zoals bij de vorige sessies van het centraal examen omvat het examen ook nu weer een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor het praktisch gedeelte kunt u gebruik maken van een elektronische versie van het protocol. Voor het theoretisch gedeelte mag u echter geen enkel document raadplegen. Het examen heeft tot doel de correcte verwerving te valideren van de essentiële competenties voor de uitoefening van de activiteit van certificateur. In een volgend nummer van e-news zullen we u meer informatie bezorgen over de indicatoren van competenties die geëvalueerd worden tijdens dit examen en krijgt u ook voorbeelden van vragen die worden gesteld.
Verbeteringen
Op basis van de feedback van de certificateurs wenste Leefmilieu Brussel de omstandigheden te verbeteren waarin het examen plaatsvindt. We stellen u hierna enkele van de nieuwe maatregelen voor die tot doel hebben het comfort van de kandidaat voor het examen te vergroten: meer plaats om de plannen te gebruiken, toegang tot de software Sketchup voor wie dat wenst en een 22-inch-scherm. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht besteed aan de formulering van de examenvragen.
Hoe mijn erkenning behouden na 15 oktober 2019?
A. Ik heb een erkenning, ik heb de bijscholingsopleiding gevolgd en ben geslaagd voor het centraal examen: ik moet het centraal examen niet opnieuw afleggen en ik behoud mijn erkenning ook na 15 oktober 2019.
B. Ik heb een erkenning en ik heb de bijscholingsopleiding gevolgd, maar ik heb het centraal examen nog niet afgelegd: het attest waaruit blijkt dat ik de bijscholingsopleiding heb gevolgd, kent mij twee pogingen toe om het examen met succes af te leggen.
C. Ik heb een erkenning en ik heb de bijscholingsopleiding gevolgd, maar ik ben één keer niet geslaagd voor het centraal examen: het attest waaruit blijkt dat ik de bijscholingsopleiding heb gevolgd, kent mij nog een laatste poging toe om het examen met succes af te leggen. Zo ik een tweede keer niet slaag, zou ik opnieuw een bijscholingsopleiding moeten volgen alvorens ik het examen opnieuw mag afleggen.
D. Ik heb een erkenning, ik heb de bijscholingsopleiding gevolgd, ik ben tweemaal niet geslaagd voor het centraal examen en ik heb sindsdien nog geen nieuwe bijscholingsopleiding gevolgd: ik moet opnieuw een bijscholingsopleiding volgen waardoor ik twee nieuwe kansen zal krijgen om te slagen voor het centraal examen.
E. Ik heb een erkenning maar ik heb nog geen bijscholingsopleiding gevolgd: ik moet een bijscholingsopleiding volgen waardoor ik twee kansen zal krijgen om te slagen voor het centraal examen.
F. Ik heb een basisopleiding gevolgd en ik heb nog geen erkenning: ik moet slagen voor het centraal examen om de erkenning te verkrijgen. De deadline van 15 oktober is in mijn geval niet toepasselijk.
Ongeacht uw situatie bevelen we u ten zeerste aan, zo u uw erkenning wenst te behouden of een erkenning wenst te verkrijgen, op maandag 6 mei 2019 (FR) of op donderdag 9 mei 2019 (NL) naar de presentatie van de geactualiseerde tools te komen. Tijdens deze sessie zullen we u de laatste verbeteringen voorstellen die zijn aangebracht aan de versie van het protocol die de basis zal vormen voor het centraal examen.
Mijn situatie op 16 oktober 2019
– Ik ben geslaagd voor het centraal examen: mijn erkenning blijft geldig en ik mag mijn activiteit van EPB-certificateur blijven uitoefenen.
– Ik ben niet geslaagd voor het centraal examen: niet langer de verplichtingen nakomend met betrekking op mijn erkenning, zal ik onderworpen worden aan een procedure voor de schorsing van de erkenning. Indien ik in het verleden reeds al een schorsingsbesluit heb gehad, zal ik dan onderworpen worden aan een procedure voor de intrekking. Vóór het definitieve besluit om mijn erkenning te schorsen of in te trekken, zal ik de mogelijkheid krijgen om mondeling of schriftelijk opmerkingen te maken.
In geval van beslissing tot schorsing, zal ik tijdens een schorsingsperiode van maximum 120 dagen geen taken mogen aanvangen. Met de kennisgeving aan Leefmilieu Brussel van een bewijs van succesvolle voltooiing tijdens deze periode zal de schorsing worden opgeheven. Zonder bewijs van succesvolle voltooiing van het centraal examen aan het einde van mijn schorsingsperiode, zal ik onderworpen worden aan een nieuwe procedure die tot de intrekking van mijn erkenning kan leiden.
In geval van intrekking van mijn erkenning, indien ik mijn activiteit wens voort te zetten, zal ik weer de basisopleiding moeten volgen, slagen voor het centraal examen en opnieuw een erkenning moeten aanvragen.
De nieuwe sessies voor het centraal examen zullen georganiseerd worden in de maanden dat volgen na 15 oktober 2019.
VRAGEN ?
Indien u vragen heeft over de planning van de sessies van het centraal examen, de kwaliteitscontrole of over uw algemene werkomstandigheden, dan nodigen we uit op een vraag- en antwoordsessie op maandag 08/04/2019, van 17.30 tot 19.00 uur, bij Leefmilieu Brussel. Deze tweetalige sessie zal enkel gewijd zijn de genoemde thema’s. We zullen uw vragen in verband met de tools die tot uw beschikking staan (protocol, EPB Desk, software…) beantwoorden ter gelegenheid van de presentatie van de geactualiseerde tools op maandag 6 mei 2019 of donderdag 9 mei 2019.
Om ons te helpen deze bijeenkomst op 8/04/2019 zo goed mogelijk voor te bereiden, willen we u vragen in te schrijven via deze link zo u wenst deel te nemen.