Site Loader

Verandering vanaf 1ste Januari zie : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2014-09-16&numac=2014031457&caller=summary

“HOOFDSTUK III. – Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke  Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw
Art. 14. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw wordt het punt 2° vervangen als volgt : “….”Art. 16. § 1. In artikel 3, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht” ….” 2° een nieuw punt 4° wordt toegevoegd, luidend als volgt : “4° houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar beroepservaring in een van de in het kader van de ordonnantie aan erkenning onderworpen activiteiten.”.

Zie e-NEWS 10 van BIM:

https://app.bruxellesenvironnement.be/newsletter/Groupmail/Mailings/HTML_Enews10_certif_NL.html

 

Nieuwigheden op het vlak van de wetgeving !

Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 over wijzigingen aan diverse besluiten betreffende de EPB-certificatie werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het voert wijzigingen in betreffende het EPB-certificaat dat werd opgesteld door een certificateur voor wooneenheden. Deze wijzigingen zullen op 01/01/2015 van kracht worden.

Tegelijkertijd is de inwerkingtreding van de hoofdstukken van het  Brussels Wetboek Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE ) die de hoofdstukken van de EPB-ordonnantie van 2007 vervangen ook grotendeels op 01/01/2015 gepland.

We vermelden hieronder slechts enkele van de belangrijkste wijzigingen, maar deze twee besluiten bevatten nog talrijke andere belangrijke wijzigingen. Wij vragen alle certificateurs dan ook om kennis te nemen van de gecoördineerde versies (hieronder hernomen) van de twee gewijzigde besluiten en de daarmee verwante zaken. De volgende versie van het protocol zal deze wijzigingen integreren.

De belangrijkste wijzigingen zijn :

Nieuw model van EPB-certificaat en ondertekening van het EPB-certificaat

Vanaf 1 januari 2015 zullen de door u opgestelde EPB-certificaten een lichtjes gewijzigde lay-out hebben. Het belangrijkste aandachtspunt voor de certificateur is de noodzaak om de 1ste pagina van het certificaat in de twee talen te handtekenen alvorens het aan de opdrachtgever te overhandigen.
Tegelijkertijd zal het originele EPB-certificaat niet meer verplicht bij de akte moeten worden gevoegd. Een kopie (van het complete en ondertekend document) zal volstaan.

Wijzigingen aan de erkenning van de certificateur en in het bijzonder aan de erkenningsvoorwaarden.

Voor de erkenningen van de certificateurs die vanaf 1 januari 2015 worden aangevraagd, zal het nodig zijn om :

• ofwel over een speciefieke diploma te beschikken zoals bv. een diploma van architect of burgerlijk ingenieur (de lijst van de  toegestane diploma’s is opgenomen in artikel 3 van het erkenningsbesluit) of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachting van een opleiding die betrekking heeft op de energetische aspecten van gebouwen;

• ofwel sinds ten minste 2 jaar erkend zijn voor een van de activiteiten die aan erkenning onderworpen zijn in het kader van de ordonnantie betreffende  het  Brussels Wetboek Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en die hieronder worden vermeld :

de EPB-adviseur, de EPB-verantwoordelijke (WL), de ‘EPB-verslaggever’ (FL);
de certificateurs tertiaire eenheden en openbare gebouwen; de ‘energiedeskundige type A’ (FL), de EPB-certificateur (WL) ; de verwarmingsketeltechnicus, de erkende verwarmingsinstallateur, de EPB-verwarmingsadviseur (WL en FL) ; de EPB-klimaatregelingstechnicus en –controleur ; de PLAGE-revisor; de installateur van hernieuwbare energiebronnen.pnieuw installeren

Deze beperkende voorwaarden gelden dus niet voor de hernieuwing van de erkenning voor de certificateurs die hun erkenningsaanvraag voor 01/01/2015 hebben ingediend, aangezien zij erkend waren voor een periode van meer dan 2 jaar. Voor bijkomende informatie : Infofiche “Erkenning van de certificateur ” of de gecoördineerde versie van het besluit.

Wijzigingen aan de erkenning als certificateur en in het bijzonder aan de verplichtingen van de certificateur

De lijst met verplichtingen voor de certificateur wordt nauwkeurig omschreven in artikel 6 van het besluit. Ze werd herzien en aangevuld. De belangrijkste wijziging betreft de verplichting van de certificateur in geval van herroeping van een van zijn certificaten :
« Hij bezorgt het Instituut binnen de 45 dagen de betekening van de herroeping van zijn EPB-certificaat, de kopie ervan en het bewijs van verzending van de brief die de eigenaar van de EPB-eenheid informeert over de herroeping  .»