Privacyverklaring

EETQ VZW (hierna ‘EETQ’ of ‘wij’) beschouwt uw privacy als een prioriteit.
Voor EETQ, moet de bescherming van persoonsgegevens worden gegarandeerd
Wij verbinden ons om de persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en online gebruikers (hierna ‘u’) met de grootste zorg te behandelen en ze de best mogelijke bescherming te bieden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘AVG’) en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘Belgische wet’).
Om de verwerking van uw persoonsgegevens door EETQ transparant te maken, vindt u hieronder alle nuttige informatie over de verwerking van uw gegevens.
Hieronder, wij informeren u over:
– de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en waarom we dat doen;
– de gebruiksmodaliteiten van uw persoonsgegevens;
– uw rechten ten opzichte van uw persoonsgegevens en de manieren waarop u ze kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Het begrip ‘persoonlijke gegevens’ omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals uw naam, uw rijksregisternummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken gezondheidsgegevens, evenals alle documenten die u identificeren.
Door “verwerking” moet u elke transactie horen die is toegepast op uw persoonlijke gegevens, van verzameling tot vernietiging.

1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens als onderdeel van uw relatie met onze diensten?

De Verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de vzw EETQ waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Artesiëstraat 67, ingeschreven in de KBO onder het nr. 0832.238.125. Elke vraag of elk verzoek over de verwerking van uw Gegevens kan naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: dataprivacy ( at ) eet-totalquality.com.

2. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens en op welke grondslagen?

We verzamelen persoonsgegevens over u om verschillende redenen.EETQ verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om doeltreffend te kunnen werken u de best mogelijke ervaring met haar diensten te kunnen bieden.
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden :
• Verwerking van uw pre-registratie en registratie voor een of meer opleidingen van EETQ
• Verzending van emails met EETQ-opleidingssaanbiedingen;
• Verzending van oproepings-, informatie- en communicatie-e-mails in het kader van de opleiding (s) die u volgt of gevolgd hebt met EETQ
• Het opbouw van een contractuele relatie

Doeleinden voor de verzameling van uw persoonsgegevens

Juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Het beheer van de precontractuele relaties van de leads
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens ten einde te kunnen beantwoorden op informatieaanvragen dat u ons toestuurd betreffende onze diensten ; uw wens om informaties te ontvangen betreffende de diensten die wij voorstellen;  uw verschillende vragen per e-mail verstuurd (namelijk via het contact document op onze site) of per post.
Het gewettigde belang van EETQ om de persoonsgegevens van de leeds te verwerken ten einde hun aanvragen en verwachtingen te kunnen beantwoorden. (Artikel 6.1 .f .vd AVG)
Het beheer van de Klantrelatie.
Het gewettigde belang van EETQ om de persoonsgegevens van haar
Klanten te verwerken ter bevordering van de uitvoering van
haar contractuele prestaties (met name in het kader van
de verstrekking van een toegangsbewijs tot beurzen of evenementen) en de uitvoering van het contract in kwestie (Artikel 6.1.f en b van de AVG).
Marketing voor onze klanten namelijk;
– Het verzenden van informatie (newsletters) omtrent de diensten aangeboden door EETQ (opleidingen enz)
EETQ heeft een gewettigd belang in de verwerking van de persoonsgegevens van haar Klanten ten einde haar diensten te kunnen promoten, deze zijnde analoog met de diensten reeds geleverd.
In toepassing van artikel XII.13(1) van het Economisch Wetboek en het koninklijk besluit van 4 april 2003 verwerkt EETQ, na hiertoe voorafgaand toestemming te hebben gekregen, de persoonsgegevens van de Potentiële Klanten om hen te informeren over de verschillende diensten aangeboden door EETQ.

3. Welke gegevens verzamelen we over u?

Weet eerst en vooral dat uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen afhangen van de aard en aantal contacten die u heeft met EETQ , zowel op juridisch vlak (vb aankoop van een goed of een dienst) of niet (vb bezoek op onze website).
Hieronder gaan we in detail in op de persoonsgegevens die we verzamelen over u, de reden voor hun verzameling, de manier waarop ze verzameld worden (rechtstreeks door u verstrekte gegevens, informatie die met uw toestemming verzameld wordt of gegevens die door onze informaticasystemen verzameld worden).

Doel van de verzameling

Persoonlijke gegevens verzameld

Directe of indirecte verzameling van uw persoonlijke gegevens

Leads Relationship Management
• Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taal)
In het kader van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld of op een indirecte wijze, langs een derde, aan wie u de toelating gegeven hebt om uw persoonlijke gegevens door te geven aan EETQ.
Of op een indirecte wijze, langs een derde, aan wie u de toelating gegeven hebt om uw persoonlijke gegevens door te geven aan EETQ
Het beheer van klantenrelatie
• Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
• Financiele gegevens (bankrekening, betalingswijze, andere betalingsgegeven)
In het kader van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld
Marketing
• Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
• Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingslog)
Als onderdeel van dit doel worden de gegevens rechtstreeks van u verzameld of indirect via een derde partij aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens aan EETQ door te geven

 4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten kan het gebeuren dat we uw persoonsgegevens delen. Het spreekt daarbij voor zich dat we dat desgevallend altijd zodanig zullen doen dat een optimale bescherming van uw persoonsgegevens verzekerd is.
4.1. DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET ONZE DIENSTVERLENERS, PARTNERS EN/OF ONDERAANNEMERS
Onze dienstverleners, partners en/of onderaannemers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor de verwerkingsverrichtingen die zij uitvoeren. Hieronder vindt u de lijst van onderaannemers met wie we uw gegevens delen, de plaats waar zij gevestigd zijn en de reden waarom we de informatie in kwestie met hen delen.
Dienstverleners, partners en / of onderaannemers die betrokken zijn bij het delen van uw persoonlijke gegevens
Locatie van dienstverleners, partners en / of onderaannemers
Reden voor het delen van uw persoonlijke gegevens
SAS OVH
Frankrijk
Hosting van de site van EETQ
Nowendo
België
Onderhoud van infrastructuur en systemen
4.2. MET OVERHEIDSINSTANTIES, ALS ANTWOORD OP WETTELIJKE VERZOEKEN, INCLUSIEF OM AAN EISEN OP HET VLAK VAN DE NATIONALE VEILIGHEID OF IN TOEPASSING VAN DE WET TEGEMOET TE KOMEN.
4.3. IN HET KADER VAN EEN TRANSACTIE, ZOALS EEN FUSIE, EEN OVERNAME, EEN CONSOLIDATIE OF EEN VERKOOP VAN ACTIVA, KAN HET GEBEUREN DAT WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET DE KOPERS OF VERKOPERS DIENEN TE DELEN.

4 bis. Delen wij uit uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners die u producten of diensten zouden willen aanbieden.

5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

EETQ heeft precieze regels vastgelegd in verband met de bewaringstermijn van uw persoonsgegevens. Deze termijn varieert in functie van de respectieve doelstellingen en moet rekening houden met de eventuele wettelijke verplichtingen om sommige van uw gegevens te bewaren.
Reden van de verzameling
Categorieën van verzamelde persoonlijke gegevens
Duur van de bewaring
 Leads relationship management
• Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taal)
De houdbaarheidsdatum is 3 jaar vanaf de laatste actie / reactie van de betrokken persoon.
Customer Relationship Management
• Personal identification data (surname, first name, postal address, e-mail address, telephone number, language)
• Financiële gegevens (rekeningnummer, betalingswijze, andere betalingsgevens)
De houdbaarheidsdatum is 10 jaar na het einde van het contract
Marketing
• Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
• Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingslog)
De houdbaarheid is 3 jaar vanaf de laatste actie / reactie van de betrokken persoon

6. Over welke rechten beschikt u ten opzichte van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

We willen u zo duidelijk mogelijk informeren over de rechten waarover u beschikt ten opzichte van uw persoonsgegevens. En we willen ervoor zorgen dat u deze rechten ook op een eenvoudige manier kunt uitoefenen.
Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten met een beschrijving van de manier waarop u ze kunt uitoefenen.
• Het recht op toegang
U kunt ons vragen om toegang te krijgen tot alle volgende informatie in verband met:
• de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen;
• de redenen waarvoor we deze gegevens gebruiken;
• de categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens meegedeeld werden of zullen worden en in het bijzonder de personen die zich buiten Europa bevinden;
• de bewaringstermijn van uw persoonsgegevens in onze systemen;
• uw recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of het gebruik dat we van uw persoonsgegevens maken, te beperken en het recht om u te verzetten tegen dit gebruik;
• uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese gegevensbeschermingsinstantie;
• informatie over hun bron, wanneer we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u verzameld hebben;
• de manier waarop uw persoonsgegevens beschermd worden, wanneer ze overgedragen worden naar landen buiten Europa.
Hoe kunt u uw recht op toegang uitoefenen?
Hiertoe dient u simpelweg contact met ons op te nemen per e-mail dataprivacy@eet-totalquality.com daarbij als onderwerp « recht op toegang: persoonsgegevens » te vermelden en ons als bijlage bij uw e-mail een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen, evenals een korte beschrijving van de gegevens waartoe u toegang zou willen hebben. Behoudens andersluidende indicatie van uw kant zult u de gevraagde gegevens gratis in een elektronisch formaat ontvangen binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen.
Als u uw gegevens niet per e-mail kunt raadplegen, kunt u ons uw verzoek ook per post toesturen naar het hieronder aangegeven adres: Artesiëstraat 67, 1000 Brussel.. In het geval van een schriftelijk verzoek zal dit verzoek ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek
verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat EETQ een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.
• Het recht op correctie
U kunt aan EETQ vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of bij te werken.
Hoe kunt u uw recht op correctie uitoefenen?
Hiertoe volstaat het om simpelweg een e-mail te versturen naar dataprivacy@eet-totalquality.com  daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp « recht op correctie: persoonsgegevens » te vermelden en een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.
Vergeet verder in de tekst zelf van uw e-mail ook niet de reden voor uw e-mail aan te geven: de correctie van een onjuist gegeven en de te wijzigen informatie met in voorkomend geval, mocht u hierover beschikken, een bewijs voor de correcte informatie.
Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Artesiëstraat 67, 1000 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat EETQ een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.
Als onderdeel van de training creëren mensen die vooraf registreren hun klantengebied. Iedereen die een klantengedeelte heeft gemaakt, kan de informatie die ze hebben verzonden wijzigen door simpelweg toegang te krijgen tot zijn klantengebied.
• Het recht op wissen van gegevens
Als u zich in een van de volgende situaties bevindt, kunt u ons ook op elk moment contacteren om ons te vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken, te wissen:
– Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de redenen waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden;
– U hebt uw toestemming ingetrokken, waarop een door EETQ verrichte verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is;
– Omwille van een voor u specifieke reden bent u van mening dat een verdere verwerking afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen;
– U wenst geen commerciële aanbiedingen van ons meer te ontvangen;
– Uw persoonsgegevens worden niet in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet verwerkt;
– Uw persoonsgegevens moeten gewist worden om aan een wettelijke verplichting tegemoet te komen, die voorzien is door het recht van de Europese Unie of door het nationale recht waaraan EETQ onderworpen is;
Hoe kunt u uw recht op wissen van gegevens uitoefenen?
Hiertoe volstaat het om een e-mail te versturen naar dataprivacy@eet-totalquality.com  daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp « recht op wissen van gegevens: persoonsgegevens » te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van uw identiteitskaart te voegen. Vergeet verder in de tekst van uw e-mail ook niet de reden voor de mail aan te geven (bv. het wissen van uw gegevens, wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken (waarop de verwerking gebaseerd is).
Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Artesiëstraat 67, 1000 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat EETQ een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.
Niettemin kan het eveneens gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden. Men dient namelijk goed voor ogen te houden dat dit recht niet absoluut is. Zo moeten we erover waken dat dit recht in evenwicht is met andere belangrijke rechten en waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke redenen van openbaar belang.
• Het recht om vergeten te worden
Het zou kunnen dat onze website persoonsgegevens bevat, die u betreffen. Als u niet wilt dat deze gegevens hierop verschijnen, kunt u ons vragen om ze te verwijderen, als u zich in een van de volgende situaties bevindt:
– Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de redenen waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden;
– U hebt uw toestemming ingetrokken, waarop een door EETQ verrichte verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is;
– Omwille van een voor u specifieke reden bent u van mening dat een verdere verwerking afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen;
– U wenst geen commerciële aanbiedingen van ons meer te ontvangen;
– Uw persoonsgegevens worden niet in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet verwerkt;
– Uw persoonsgegevens moeten gewist worden om aan een wettelijke verplichting tegemoet te komen, die voorzien is door het recht van de Europese Unie of door het nationale recht waaraan EETQ onderworpen is;
Voorts zijn wij er eveneens toe gehouden om redelijke maatregelen te treffen ter verwittiging van de andere ondernemingen (verwerkingsverantwoordelijken) die de persoonsgegevens verwerken, waarvoor u het verzoek tot schrapping van elke verwijzing ernaar of elke kopie ervan indiende.
Hoe kunt u uw recht om vergeten te worden, uitoefenen?
Om bepaalde informatie over u van onze website te laten verwijderen, volstaat het om een e-mail te versturen naar dataprivacy@eet-totalquality.com  daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp « recht om vergeten te worden: persoonsgegevens » te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van uw identiteitskaart te voegen. Vergeet ook niet om in de tekst van uw e-mail de reden voor uw verzoek aan te geven, bv. door middel van een woordje uitleg, alsook het precieze adres (URL) van de pagina in kwestie.
Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Artesiëstraat 67, 1000 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat EETQ een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.
Niettemin kan het eveneens gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden. Men dient namelijk goed voor ogen te houden dat dit recht niet absoluut is. Zo moeten we erover waken dat dit recht in evenwicht is met andere belangrijke rechten en waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke redenen van openbaar belang.
• Het recht van bezwaar
   • U kan bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met als doeleinden: commerciële verzoeken, en meer specifiek, voor advertenties.
• U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, als u omwille van een voor u specifieke reden van mening bent dat een verdere verwerking afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen.
U kunt ons in geen geval beletten om uw gegevens te verwerken:
– als de verwerking nodig is voor de sluiting of de uitvoering van uw overeenkomst.
– als de verwerking door een wet of voorschrift wordt opgelegd. Dat is met name het geval, wanneer u naar een andere gemeente verhuist;
– als de verwerking nodig is om rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of in rechte te kunnen doen gelden.
Hoe kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen?
Hiertoe volstaat het om een e-mail te versturen naar dataprivacy@eet-totalquality.com  daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp « recht van bezwaar: persoonsgegevens » te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van uw identiteitskaart te voegen.
Het is belangrijk om de redenen aan te geven, die de motivatie voor uw bezwaarverzoek vormen.
Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Artesiëstraat 67, 1000 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden.
EETQ heeft twee maanden de tijd om op uw bezwaarverzoek te reageren. Als uw verzoek onvoldoende precies is of niet alle elementen bevat om ons toe te laten over te gaan tot de gevraagde verrichtingen, zullen wij u binnen deze termijn vragen om ons deze alsnog te bezorgen.
Niettemin kan het eveneens gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Het spreekt echter voor zich dat we u in dat geval zonder meer een zo duidelijk mogelijk antwoord zullen bezorgen.
Verder zullen de e-mails of informatiebrieven die u eventueel toegestuurd zullen worden, een link bevatten, waarop u zult kunnen klikken om geen promotionele informatie van ons meer te ontvangen.
• Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
Dit recht biedt u de mogelijkheid om gemakkelijker zelf uw persoonsgegevens te controleren en om meer bepaald:
– uw door ons verwerkte persoonsgegevens te recupereren voor uw persoonlijk gebruik en ze bijvoorbeeld op te slaan op een toestel of in een persoonlijke cloud;
– uw persoonsgegevens van bij ons naar een andere vennootschap over te dragen, hetzij door u, hetzij rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht « technisch mogelijk » is.
Dit recht beoogt zowel uw actief en bewust bezorgde gegevens zoals uw bezorgde gegevens voor het aanmaken van uw online account (bv. e-mailadres, gebruikersnaam, leeftijd), als de door EETQ verzamelde gegevens.
Omgekeerd worden de persoonsgegevens die van de door u verstrekte informatie afgeleid, berekend of opgemaakt worden, zoals het resultaat van een evaluatie van uw gezondheid, uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid van gegevens wegens gecreëerd door EETQ.
Hoe kunt u uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen?
Hiertoe volstaat het om een e-mail te versturen naar dataprivacy@eet-totalquality.com , daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp « recht op overdraagbaarheid van gegevens: persoonsgegevens » te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van uw identiteitskaart te voegen. Vergeet niet om in uw e-mail de respectieve bestanden en het type van verzoek te preciseren (teruggave van gegevens en/of overdracht aan een nieuwe dienstverlener).
Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Artesiëstraat 67, 1000 Brussel. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek zal het adres moeten preciseren, waar het antwoord naartoe gestuurd zal moeten worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden om aan het verzoek tegemoet te kunnen komen of in het geval dat EETQ een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.
U dient echter te weten dat EETQ het recht heeft om uw verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens te weigeren. Dit recht is namelijk uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die verzameld werden op basis van uw toestemming of de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (om meer bepaald de persoonsgegevens te kennen, die het voorwerp kunnen uitmaken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens, klikt u op het deel doeleinden en grondslagen). Verder mag dit recht evenmin afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van derden, waarvan de gegevens deel zouden uitmaken van de gegevens die naar aanleiding van een verzoek tot overdraagbaarheid overgedragen zouden worden.
• Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht ons te verzoeken om beperking van uw geregistreerde persoonsgegevens, namelijk om markering ervan (bijvoorbeeld tijdelijke verplaatsing naar een ander verwerkingssysteem of vergrendeling waardoor ze ontoegankelijk worden) met het oog op het beperken van hun toekomstige verwerking.
U kunt dit recht uitoefenen wanneer:
• de juistheid van de betreffende gegevens wordt betwist;
• uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet;
• de gegevens niet langer nodig zijn voor het bereiken van de oorspronkelijk geplande doeleinden, maar om juridische redenen (onder meer voor het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van uw rechten voor het gerecht) nog niet kunnen worden gewist;
• het beslissingsproces inzake uw verzet tegen de verwerking aan de gang is.
In geval van beperking van de verwerking zullen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande akkoord geen voorwerp meer vormen van welke verwerking ook, met uitzondering van de bewaring (opslag) ervan.
Uw persoonsgegevens mogen wel nog worden verwerkt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten voor het gerecht, het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, en om grondige redenen van openbaar belang in de Unie of een lidstaat ervan.
In geval van beperking van de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens, brengen we u op de hoogte wanneer de maatregel wordt opgeheven.
Hoe kunt u uw recht op beperking uitoefenen?
Daarvoor volstaat het dat u ons een e-mail stuurt via dataprivacy@eet-totalquality.com  waarbij u uw naam en voornaam vermeldt, als onderwerp “recht op beperking persoonsgegevens” invult, en een kopie van uw identiteitskaart toevoegt.
Vergeet ook niet om in de tekst van uw e-mail de reden voor de uitoefening van uw recht op beperking te beschrijven.
U kunt dit recht eveneens uitoefenen door ons een brief te sturen via het volgende adres:
Artesiëstraat 67, 1000 Brussel
België
Uw schriftelijke verzoek moet worden ondertekend, en u dient er een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. In het verzoek moet het adres waarop het antwoord wordt verwacht, worden vermeld. Normaliter krijgt u een antwoord binnen de maand na de ontvangst van de aanvraag. Deze termijn wordt verlengd tot 2 maanden in geval van een aanvraag die grondig onderzoek vergt, of ingeval EETQ een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

7. Worden uw persoonsgegevens overgedragen naar het buitenland?

   Overdracht van gegevens binnen Europa

Binnen de Europese Economische Ruimte (hover over: 28 lidstaten van de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) zullen de persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten.

   Overdracht van gegevens buiten Europa

Wij dragen niets van uw persoonsgegevens naar een locatie buiten Europa over. Onze servers bevinden zich binnen de EER.

8. Wilt u ons graag contacteren over het huidige Dokument ter bescherming van uw persoonsgegevens en/of wilt u graag een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit?

U hebt een vraag of een suggestie met betrekking tot voorliggend Dokument ter bescherming van uw persoonsgegevens?
Aarzelt u dan niet om ons deze over te maken door contact met ons op te nemen of een brief te sturen naar:
Artesiëstraat 67, 1000 Brussel
We zullen uw schrijven met alle plezier lezen en u zo snel mogelijk een antwoord toesturen.
U VINDT DAT WE UW PERSOONSGEGEVENS ONVOLDOENDE BESCHERMEN?
Als u van mening bent dat EETQ uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij:
   – de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin u gewoonlijk verblijft; of
– de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin u werkt; of
– de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin de inbreuk op de AVG gepleegd werd.
(al naargelang de VV FR of BE is)
EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE BELGISCHE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT.
→ Per brief:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
    → Via e-mail: commission@privacycommission.be
EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN ANDERE EUROPESE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT.
Gelieve de lijst hier te raadplegen om een klacht te kunnen indienen bij een andere gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer informatie: Europese Richtlijn